تـــــفاهـــــــم *از بامیانم و از دیار كاوه وفریدون، •از آرزوهایم این است كه سایه‌ی تبعیض و بی عدالتی بر زندگی انسانی چیره نگردد و آتش جنگ و نفاق امنیت و آسایش شان را بهم نزند. •به آینده ای امید وارم كه نسیم محبت و دوستی رایحه خوش شادی را بر خانه های هموطنانم عطر افشانی كند و گل لبخند بر لبان كودكان شان شكوفه زند. • توقعم از همه ی دوستان این است كه با دریغ نكردن نظرات خود یاریم نمایند. ایمیل من: sadeqy_bamyani@yahoo.com http://bamyani.mihanblog.com 2018-07-17T22:12:28+01:00 text/html 2018-03-05T22:25:02+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی بیایید شهید مزاری را بشناسیم و آرمانهای او را زنده نگهداریم http://bamyani.mihanblog.com/post/351 <p dir="rtl"><div style="text-align: center;">&nbsp;:پیش نمایش برای سایت ها <a href="http://axtext.com/" target="_blank" style="font-size: 11px;"><img src="http://uupload.ir/files/thgi_n00059755-b.jpg" border="0" alt="عکس نوشته"></a><span style="font-size: 11px;">" alt="" /&gt;</span></div> <span ;=""><span ;="">قسمت اول</span></span><br> <span ;=""><span ;="">هرکسی از ظن خود شد&nbsp; یار من</span></span><br> <span ;=""><span ;="">وز درون من نجست اسرار من </span></span><br> <span ;="">ضمن اینکه سالگرد شهادت</span><span ;=""> </span><span ;=""> "پرچمدار وحدت ملی" رهبر عدالت خواه و اسوه ی مقاومت و اخلاص "شهید مزاری" را گرامی می داریم چند ویژگی آن شهید را </span><span ;="">در چند پست، </span><span ;=""><span ;="">خدمت دوستان یاد آور می شویم:</span></span><br> <span ;=""><span ;="">1. "وحدت"</span></span><br> <span ;="">"وحدت" یکی از آرمانهای بزرگ شهید مزاری بود و بزرگترین مانع آن را انحصار گرایی، قدرت طلبی و منفعت جویی می دانست </span><span ;=""> و </span><span ;="">بر این باور</span><span ;=""> بود که عامل همه بد بختی ها و بخصوص "عامل جنگ تفاوتهای مذهبی، قومی، لسانی و سمتی نینست. عامل جنگ انحصار طلبی است" </span><span ;=""><sup>و معتقد بود که پایه های وحدت بر محور منافع ملی می چرخد، انحصار </sup></span><span ;="">گرایی</span><span ;=""> به هر شکلی که باشد زمینه های تحقق وحدت را از بین می برد، به همین خاطر ایشان </span><span ;="">همراه با یاران&nbsp; خود (</span><span ;="">با توجه به شرایط و موقعیت آن زمان</span><span ;="">)</span><span ;=""> اولین گام حرکت وحدت طلبانه خود را با انحلال ا</span><span ;="">حزاب برمی دار</span><span ;="">ن</span><span ;="">د و تعدد احزابی را که ساخته و پرداخته بیرون از مرز بود مایه </span><span ;="">ی پراکندگی ، ضعف</span><span ;=""> و سود جویی بیگانگان به حساب می آورد</span><span ;="">ند</span><span ;="">، </span><span ;="">رهبر شهید در این زمینه می گوید: </span><span ;="">"باید مردم افغانستان خود شان سرنوشت شان را تعیین کنند، نه کشورهای خارجی"</span><span ;=""><sup>او به همان میزان که با انحصار قدرت در چوکات دولت </sup></span><span ;="">و سیاست </span><span ;="">مبارزه می نمود با تعدد احزابی که مایه از هم گسیختگی مردم می گردید مخالفت می </span><span ;="">ورزید</span><span ;=""><span ;=""> و آن را مانع وصول به حدت می دانست.</span></span><br> <span ;="">به نظر شهید مزاری در شرایطی که مردم</span><span ;=""> ما</span><span ;=""> از هر سوی مورد تهاجم قرار گرفته و نه تنها حقوق سیاسی و مدنی آنان نادیده گرفته می شد</span><span ;=""> </span><span ;="">بلکه موجودیت&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/search?q=شهید+مزاری&amp;client=tablet-android-samsung&amp;prmd=vimn&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;fir=F__DLGRbYFLR2M%253A%252CBUv0fD6d2VcX_M%252C_%253B7WFj6yskqs8OYM%253A%252CBHFDyIt-T0-CiM%252C_%253BfhrF9qnQwW_SUM%253A%252CV3LEhZMYtNe1OM%252C_%253Be_QzdzcmyWC3xM%253A%252C7DBew3M1RrmGfM%252C_%253BmTHm1DfxJdVswM%253A%252CVT8bVRlRW7INiM%252C_%253B-SPZ8Dsz2VrDuM%253A%252Czr4THaZuNBJO3M%252C_%253BDWiVh50vGW4drM%253A%252CyihMsz5oNzGOwM%252C_%253BVyage8Bsyjf8BM%253A%252Col3hI6SBk7p1RM%252C_%253Bykb4c8mlcEmK2M%253A%252CQAuOpwhfV0eQtM%252C_%253BShKBF7RHFelrqM%253A%252CZg_jTyisrMwAIM%252C_&amp;usg=__XLcLZK3dKrEK0RzPQEOTf3il1lY%3D&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi5zdP9nNbZAhUI9WMKHRhrAXAQ7AkIQg#imgrc=sT4BQq2Xc81vJM:" alt="" style="font-size: 11px;"></p> text/html 2017-05-01T14:40:42+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی برای دفاع و یا رد حکمتیار به سر و روی هم چنگ بزنیم http://bamyani.mihanblog.com/post/348 <div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qpfb_659427878912878.jpg" alt=""></div><span class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" aria-live="polite" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="fbPhotoSnowliftCaption" style="outline: none; display: inline; width: auto; font-size: 15px; line-height: 18px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><span class="hasCaption" style="font-family: inherit;">به قول رهبر شهید: "ما عاشق قیافه هیچ کسی نیستیم هرکه به ما حق قایل شود دست او را به گرمی می فشاریم"<br>تعامل حکمتیار با رهبر شهید در موقعیت خاصی و موضع گیریهای او در رابطه با مردم ما در آن شرایط و پس از آن نیز، متأثر بوده از شرایط سیاسی و نظامی که او در آن قرار داشته است، بنا براین، تعامل او با مردم ما در آینده نیز، اولا بستگی دارد به شرایطی که او در آن قرار خواهد گرفت و ثانیا به جایگاه و نقشی که مردم ما در دگرگونی و تحول او ضاع و معادلات سیاسی کسب خواهند نمود.<br>پس به جای اینکه برای دفاع و یا رد حکمتیار به سر و روی هم چنگ بزنیم به فکر ترمیم فاصله ها و شکافهای باشیم که بعد از شهادت رهبر شهید ما را به تکه های پراکنده، ضعیف، منفعل و غیر قابل تأثیر در تحولات و سیاست گزاریهای فعلی تبدیل کرده است.</span></span><div class="pts fbPhotoProductsTagList" id="fbPhotoSnowliftProductsTagList" style="padding-top: 5px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; text-align: right;"></div><div class="pts fbPhotoLegacyTagList" id="fbPhotoSnowliftLegacyTagList" style="padding-top: 5px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; text-align: right;"><div style="font-family: inherit;"></div></div><div class="fbPhotosPhotoButtons" id="fbPhotoSnowliftCallToActionButton" style="cursor: default; display: inline-block; position: relative; user-select: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; text-align: right;"></div><div class="mvm fbPhotosPhotoOwnerButtons stat_elem" id="fbPhotoSnowliftOwnerButtons" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; line-height: 20px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; text-align: right;"><div class="_51xa _3-8m _3-90" id="photosTruncatingUIButtonGroup" style="display: inline-block; vertical-align: middle; white-space: nowrap; margin-bottom: 4px; margin-top: 4px; margin-left: 8px; font-family: inherit;"><a class="_42ft _4jy0 fbPhotosPhotoActionsTag taggingOff photosTruncatingUIButton _4jy3 _517h _51sy" role="button" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=632075566978374&amp;set=a.114088722110397.1073741825.100005278094238&amp;type=3&amp;theater#" data-buttonname="tagPhoto" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;+;&quot;}" id="u_jsonp_4_m" style="color: rgb(75, 79, 86); cursor: pointer; text-decoration-line: none; display: inline-block; border: 1px solid rgb(206, 208, 212); border-radius: 0px 2px 2px 0px; box-sizing: content-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bold; justify-content: center; padding: 0px 8px; position: relative; text-align: center; text-shadow: none; vertical-align: middle; transition: background-color 200ms cubic-bezier(0.08, 0.52, 0.52, 1), box-shadow 200ms cubic-bezier(0.08, 0.52, 0.52, 1), transform 200ms cubic-bezier(0.08, 0.52, 0.52, 1); background-color: rgb(246, 247, 249); line-height: 22px; z-index: 1; font-family: inherit; margin: 0px !important;"><i class="_3-8_ img sp_8lOnTZfwJXJ sx_a95687" style="margin-left: 4px; background-image: url(&quot;/rsrc.php/v3/yJ/r/7mQEz1r6NO7.png&quot;); background-size: auto; background-repeat: no-repeat; display: inline-block; height: 16px; width: 16px; bottom: 1px; position: relative; vertical-align: middle; background-position: -270px -1507px;"></i></a></div></div> text/html 2016-04-24T12:32:59+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی کسانیکه سیاست مدارا با طالبان را در پیش داشته اند شریک جرم آنان اند http://bamyani.mihanblog.com/post/347 <div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><br></span></div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/12115801_478299259022673_6220708313616814232_n.jpg?oh=e887df52b369b0eeba09b834807f512a&amp;oe=57ABDF92" alt=""><div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">مدتی از اینترنت و فضای مجازی دور بودم، اما بی خبر از روی دادهای آن نه، روی دادهای دردناک و غمباری که دل هر انسانی را به درد می آورد و اندوه آن عمق استخوان هر صاحب احساسی را می سوزاند که بزرگترین و فاجعه بار ترین آن عبارتند از قتل مظلومانه پرستوی کوچک و مهاجر ما، ستایش قریشی وحادثه وحشتناکی که سبب شد بیش از 64 تن از هموطنان ما را به کام مرگ بسپارد و 347 نفر دیگر را زخمی نماید که در میان آنان کودکان، زنان و م</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">ردانی بودند که هیچ ربطی به سیاست و بازیهای سیاست مداران حاکم بر کشور را نداشتند.<br>اینها در حقیقت قربانی تحرکات بی ثمر و شعارهای صلح طلبانه ی کسانی اند که هیچ اعتقادی به صلح، امنیت و&nbsp;</span></div> text/html 2016-03-23T04:49:31+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی بیاییم با طبیعت همنوا گردیم http://bamyani.mihanblog.com/post/330 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1394/12/24/635935743151331067.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">دوستان!</font></b></div><div>طبیعت بار دیگر سر از خاک برمی کشد، گلها به شکوفه می نشیند و چشمه ساران و رود بارها سخاوتمندانه زلال حیات بخش خویش را؛ بی هیچ منتی، بر همه یکسان عرضه می دارد.</div><div>بیاییم، ماهم با طبیعت همنوا گردیم، و خود را از زنگار کینه، حسادت، نخوت، و غرور پاک سازیم و به جای آن تخم خوبیها و صمیمیت را در مزرع دل مان بر افشانیم.</div><div>بیاییم در سال 95 با خدای خود عهد بندیم تا دلی را نرنجانیم، بر زخم درد مندی نمک نپاشیم، و از مهر ورزی به هیچ کسی دریغ نوزیم و خود را از بند منیّت رها کرده فراتر از خون و رنگ و زبان به انسانیت و کرامت انسانی بیندیشیم.</div> text/html 2016-03-20T05:58:21+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی سال نو مبارک http://bamyani.mihanblog.com/post/331 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtHJl8l8gReiFzpjUcS391g1wj1q_K6G_tIywb8QlenFUmmCT9GA" alt=""></div><div>دوستان عزیز و فرهیختگان گرامی!&nbsp;</div><div>سال نو و بهار طبیعت را برای یکایک شما عزیزان و سروران ارجمند تبریک می گویم و از خداوند مهربان می خواهم تا با فرارسیدن سال 1395 به همه ی آرزوهای خوب و انسانی تان دست یابید و گل لبخند و شادی بر باغ زندگی تان شکوفه زند و خورشید مهر و محبت بر کلبه ی باصفای دلتان نور افشانی نماید.</div> text/html 2016-03-16T07:05:08+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی انتخاب مسیر پروژه توتاپ همه چیز را روشن خواهد کرد! http://bamyani.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10334254_463092883876644_6311782132042249440_n.jpg?oh=99855cbea78d451466ab41785214fad2&amp;oe=575087E9" alt=""></div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">آیا داکتر اشرف غنی قفل زندان جغرافیایی مناطق مرکزی را خواهد شکست؟!</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">و آیا داکتر عبدالله عبدالله به شعارهای خود در مورد تطبیق عدالت و انکشاف متوازن عمل خواهد نمود؟!</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">تصمیم در مورد انتخاب مسیر پروژه توتاپ همه چیز را روشن خواهد کرد!</span> text/html 2016-03-12T08:05:47+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی ↩حضرت زهرا (س) شبیه‌ترین کس به پیامبر در نشست و بر خاست↪ http://bamyani.mihanblog.com/post/338 <div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">نقل از:مناقب ابن ابی طالب، ج 3 ص 362. بحارالانوار، ج 43 ص 24.</span></div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">از عایشه (رض)نقل شده است که گفت:</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">کسی را شبیه‌تر از فاطمه (س) به رسول خدا (ص) از نظر رفتار و روش فردی در قیام و قعود ندیدم.</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">هنگامی که فاطمه (س) بر پیامبر (ص) وارد می‌شد، پیامبر (ص) پیش پای او قیام می‌کرد و او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند و متقابلا هنگامی که پیامبر (ص) بر فاطمه (س) وارد می‌شد، فاطمه (س) پیش پای پدر قیام کرده او را می‌بوسید و در جای خود می</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">‌نشاند.<br>چون پیامبر (ص) مریض شد، فاطمه (س) وارد شد و خودش را به روی پدر افکند و او را بوسید، بعد سرش را بلند کرد و گریه کرد، دوباره خودش را به روی پدر افکند، بعد سرش را بلند کرد و خندید.<br>گفتم:<br>گمان می‌کردم که او (فاطمه) (س) داناترین زنان ما است، در حالی که او هم زنی از زنهاست.<br>چون پیامبر (ص) وفات یافت به او گفتم:<br>هنگامی که خودت را به روی رسول خدا (ص) افکندی، سپس سرت را بلند کردی و خندیدی چه شد؟<br>چرا خندیدی؟!<br>حضرت فاطمه (س) فرمود:<br>من در آن هنگام مانند کسی بودم که هستی‌اش را از دست داده است.<br>پیامبر (ص) به من خبر داد نزدیکترین کس که به او ملحق می‌شود من هستم، در این هنگام خندیدم.<br><br></span> text/html 2016-03-10T08:14:51+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی نظر مفتی اهل سنت عربستان در مورد شیعه http://bamyani.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/12800161_461034294082503_1760963337718677648_n.jpg?oh=c50f5f50db367f528f614feab17d176c&amp;oe=577CD8B3" alt=""></div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">محمد الهذال العنزی مفتی اهل سنت عربستان و امام جماعت سابق مسجد ابی یوسف ریاض که در گذشته پیرو اندیشه وهابیت بود و پس از تحقیق از این تفکر بازگشته و اکنون به عنوان عالم اهل سنت فعالیت می کند در صفحه شخصی خویش نوشت:&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">به خدا قسم می خورم که در کتابهای شیعیان جستجو کردم ، حتی یک فتوی در جواز قتل اهل سنت پیدا نکردم ، واین در حالیست که در کتابهای ابن تیمیه ده ها موضع وجود دارد که حتی عموم اهل سنت را تکفیر می کند .</span> text/html 2016-03-03T16:17:07+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی ↩جایز نبودن تكفیر اهل‌ قبله‌ از دیدگاه علمای اهل سنت↪ http://bamyani.mihanblog.com/post/340 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">در تعریف‌ «اسلام‌» آمده‌ است‌: «اسلم‌ فلان‌ٌ؛ أی‌ تدیّن‌ بالاسلام»‌ (اقرب‌ الموارد، ج‌1، كلمه «سلم‌»)؛ از این‌ رو به‌ كسی‌ كه‌ به‌ وجود خداوند و یگانگی‌ او و نبوت‌ پیامبر اكرم(ص) و آن‌چه‌ او از جانب‌ خداوند آورده‌ است‌ اقرار كند، مسلمان‌ خواهد بود و این‌ نخستین‌ مرتبه‌ ی از اسلام‌ و ایمان‌ است‌ كه‌ آثار شرعی‌ اسلام‌ كه‌ در كتاب‌های‌ فقهی‌ بیان‌ شده‌، بر او مترتّب‌ می‌گردد؛ یعنی‌ جان‌ و مال‌ او حرمت‌ پیدا می‌كند، ارث‌ می‌برد، در قبرستان‌ مسلمانان‌ دفن‌ می‌شود و...</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">بر همین‌ اساس‌، عبارت‌های‌ عده‌ای‌ از بزرگان‌ علمای‌ اهل‌ سنت‌ را یادآور می‌شویم‌:</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">ملا علی قاری در شرح فقه اکبر از امام اعظم ابوحنیفه(رض) نقل کرده که گفته است :«لا نكفّر أحداً من‌ اهل‌ القبلة»، آن‌گاه‌ افزوده‌ است‌: «این‌ عقیده اكثر فقهاست‌». (شرح‌ فقه‌ اكبر، ص‌189).</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">ـ فخر الدین‌ رازی‌ گفته‌ است‌:</span><br> text/html 2016-02-25T17:29:35+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی ↩دوست قدیمی پدرم↪ http://bamyani.mihanblog.com/post/342 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.0-0/p526x296/12745909_456792017840064_4362348130348307166_n.jpg?oh=633e56d32428bc9cb71cb917f8b7c010&amp;oe=578C6DD1" alt=""></div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">زنگ تلفنم به صدا در آمد، وقتی جواب دادم، نشناختم؛ صدایش گیرا، سنگین و بسیار مهربان بود، خطاب به من:&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">- تو نعمت الله جان هستی؟</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">گفتم: بله&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">گفت: مه حسینی، برار خوانده پدرت شهید صادقی هستم، می خواهم تو را بنگرم.</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><br>از سخنانش بزرگواری، محبت و علاقه مندی خاصی را احساس کردم.<br>با برادر ارجمندم جناب آقای ضیایی که سبب و باعث این آشنایی شد خدمتش رفتیم.<br>ایشان در خانه پسرش سید جعفر آقا بود، همینکه وارد اتاق شدیم و جناب ضیایی مرا معرفی کرد، اشک بر دیدگانش حلقه زد گرم در آغوشم گرفت محبت پدرانه ی خود را از من دریغ نکرد.<br>با لحن خاصی گفت: زمانی که با برادرم صادقی شهید به نجف می رفتید من در مشهد بودم، و خطاب به من:<br>- یادت هست شما را در اتاقم، در مدرسه دعوت کردم!<br>گفتم: نه آقا یادم نمی آید.<br>سری تکان داد و گفت: آن زمان شما خیلی خُرد بودید،<br>بعد با تأثر و تألم ادامه داد:<br></span> text/html 2016-02-24T05:34:42+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی گیلانی: آمریکا صداقتی برای تامین صلح ندارد http://bamyani.mihanblog.com/post/343 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12734012_456434184542514_149755320631438996_n.jpg?oh=9b92cbe893e95f6b090735a80fb12f35&amp;oe=57814AEA" alt=""></div> <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">فتانه گیلانی رییس اجتماع زنان افغانستان، گفت: هم اکنون افغانستان بازیچه دست خارجی ها شده است. بعد از یازده سپتامبر، جامعه جهانی بخصوص آمریکا با این ادعا که به افغانستان برای تامین صلح، کمک می کنند، به افغانستان آمدند اما آنها هیچگونه اخلاصی برای صلح در افغانستان نداشتند.</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">وی اضافه کرد: اگر این اخلاص وجود می داشت، آنها توانایی بیرون راندن و از بین بردن طالبان را داشتند و انجام ندادند. آنقدر به آنها پرو بال و قدرت دادند که اوضاع افغانستان به اینجا رسید و حالا گروه وحشتناک تر دیگری به نام داعش جای آنها را گرفته اند.</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان</span> text/html 2016-02-22T15:38:32+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی داعش سازی مهاجرین با نماد لباس افغانی و ویروس آمریکایی http://bamyani.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-0/p235x350/12745605_455842621268337_5292895679529580213_n.jpg?oh=ff6f529f28cb5fc5d7de04f270c61d73&amp;oe=5781E118" alt=""></div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">اشتباهی دیگر از صدا و سیمای ایران:داعش سازی مهاجرین با نماد لباس افغانی و ویروس آمریکایی</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">آیا سریال “شیوع” تیر آخر رسانه ایرانی بر پیکره ۳۰ سال زخم خورده مهاجرین افغانستانی خواهد بود؟</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">===============================================================</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">در خلاصه داستان سریال«شیوع» به کارگردانی محمود معظمی و قلم مهدی میراحمدی آمده است:</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">«حمله بیولوژیکی طراحی شده توسط آمریکا از مسیر یکی از کشورهای همسایه(افغانستان)، ایران را تهدید می‌کند. این مسئله با هوشیاری یک پزشک جوان آشکار می‌شود&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;">و باعث می‌شود که سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن ورود به ماجرا ابتکار عمل را به دست بگیرد.»<br><br></span> text/html 2016-02-20T10:40:20+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی فتوای تاریخی طلایه دار وحدت علامه محمود شلتوت http://bamyani.mihanblog.com/post/345 <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.7000007629395px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.0-9/12742565_455228914663041_8709664511680812848_n.jpg?oh=767d921acf58587dfa8f9a4672ceca5a&amp;oe=578FCBDC" alt=""><br>محمود شلتوت (۱۳۱۰ - ۱۳۸۳)، با عنوان مشهور «شیخ شلتوت» از بزرگان اهل سنت، محقق، مفسر، فقیه اصولی، ادیب لغوی مصری، و از رؤسای دانشگاه الازهر و از مؤسسان دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه بوده است .<br>نقل از سایت "عصر هامون"<br>فتوای کم­ نظیر بلکه بی ­نظیر علامه مبنی بر جواز تعبد و پیروی از فقه مذاهب معتبری مثل شیعه بدون شک&nbsp;</p> text/html 2016-02-16T17:37:21+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی با جمع از اساتید و همکاران حوزه علمیه و مرکز فرهنگی-تحقیقاتی امام صادق علیه السلام در شهر بامیان باستان http://bamyani.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-0/p526x296/12744065_454246421427957_3500780898501644547_n.jpg?oh=b661c9dd7253b30575351a6e385f3a3c&amp;oe=57979488" alt=""></div> text/html 2015-11-11T09:08:48+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی تظاهرات در برابر ارگ ریاست جمهوری و دروغ پردازی بی بی سی http://bamyani.mihanblog.com/post/327 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><p class="story-body__introduction" style="border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 28px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/11/11/151111072811_kabul_protest_464x261_bbc.jpg" alt=""></p><p class="story-body__introduction" style="border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 28px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small; line-height: 15.8888597488403px;"><font color="#ff0000">نقل از بی بی سی بخش افغانستان:</font></b></p><p class="story-body__introduction" style="border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 28px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از صبح روز چهارشنبه ۲۰ عقرب (آبان) هزاران شهروند کابل در اعتراض به ناامنی و کشته شدن هفت گروگان در ولایت زابل به خیابان‌های کابل ریخته‌اند.</font></p><p style="border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مقامات محلی ولایت زابل در جنوب افغانستان روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) هفت نفر از غیرنظامیان گروگان گرفته شده مربوط به قوم هزاره را سر بریده‌اند.</font></p><p style="border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">منابع محلی گفتند گروگان‌ها به دست جنگجویان ازبکستانی عضو داعش به قتل رسیده‌اند ولی منبع مستقلی تا حالا جزئیات کشته شدن گروگان‌ها را تایید نکرده است.</font></p><p style="border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معترضان اجساد گروگان‌های سربریده را که شب گذشته از غزنی به کابل انتقال یافت، با خود به مقابل دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری برده‌اند. در کابل و در اطراف ارگ ریاست جمهوری تدابیر شدید امنیتی برقرار شده است.</font></p><p style="border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گفته می‌شود که اعتراض‌های امروز به شکلی بسیار منظم جریان دارد. این تظاهرات از سوی 'ستاد دادخواهی ملی برای قربانیان خشونت' برگزار شده است.</font></p><p style="border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-stretch: inherit; line-height: 1.22222; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222;">در تظاهرات روز چهارشنبه، شماری از فعالان جامعه مدنی، نماینده‌های مجلس و شماری از چهره‌های شناخته شده شرکت کرده‌اند.</span></p><p style="border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 1.125rem; line-height: 1.22222; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#404040">معترضان شعارهای مانند "مرگ بر ارگ" " استعفا استعفا" </font><font color="#ff0000">"ما همه شیعه‌ایم"(دروغ شاخ دار ؟؟؟؟!!!! )&nbsp;سر می‌دهند.؟؟؟؟!!!</font></font></p></div> text/html 2015-11-10T10:47:50+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی کابل شهدا را پذیرا شو! http://bamyani.mihanblog.com/post/324 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/8ae020fb6e6ebfdf1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#cc0000" size="6"><b>کابل شهدارا پذیرا شو!</b></font><font size="4"><o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کابل بر سنگ فرشهایت خون خواهیم گریست؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و بر فضای شهرت ترانه های خشم&nbsp; و نفرت را طنین خواهم انداخت،<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کابل! ای شهر غنوده در ماتم!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از اشک ما سیلابی بساز <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا دیوارهای ارک را با همه ی ارک نشینانش در خود فروبرد؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و از غریو ما طوفانی بپاکن تا بنیاد خداوندان قساوت وددمنشی را فروریزد؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و ریشه های فاشیزم جنایت پیشه را از بن برکند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/8ae0741f42a8ffa22.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کابل مسافران هم تبارم را با گلوی بریده پذیرا باش!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما، هرگز بر زخمهای گلوی شان در سوگ ننشین!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;بر خون نشستن لبخند معصومانه فرشتگان وطنم حسرت نخور!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بر بریده شدن شاه رگهای زنان و بچه های در بند و بی پناه کشورم خشمگین مشو!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><br></p> text/html 2015-11-09T19:22:34+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی ارک نشینان و زعمای قوم باید بدانند... http://bamyani.mihanblog.com/post/323 بای ذنب قتلت!<div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/a6e3f4ab059764581.jpg" alt=""></div><div>&nbsp;شهادت مظلومانه ی اسرای هزاره را به خانواده های داغدار شان و به مردان و زنان غیرتمند و با احساس کشورم تسلیت عرض می کنم و برای ارک نشینان و زعمای قوم نیز می گویم؛ این عزیزان به خون غنوده اولین قربانی مردم &nbsp;مانیستند اما بی تردید فجیع ترین و درد ناک ترین قربانیانی هستند که قلب هر انسانی را به درد می آورد و وجدان هر صاحب شعوری را بیدار می سازد تا سر از آبخور اندیشهای فاشیستی و زد و بندها و رقابت های منفعت جویانه و سود خواهانه خویش برداشته و لحظه ای به فکر امنیت مردم و و منافع کلان ملی و کشوری باشند. ارک نشینان باید بفهمند که با حرکتها و تلاشهای سازشکارانه و مصلحت جویانه، به بهانه تأمین صلح اما در حقیقت برای به قدرت شریک ساختن هم تباران خود؛ بیش از این مردم مارا به قربانگاه داعشیان و طالبان نسپارند. هم ارک نشینان و هم زعمای قوم، باید به این حقیقت رسیده باشند که راه نجات از این غده سرطانی و ویروس قرن 21 را تنها &nbsp;در جهاد بی امان و حملات برق آسای مدافعان مردم و نیروهای عز<span style="font-size: 11px;">ت مند اردوی ملی و پلیس جان برکف باید جستجو نمود نه در پشت شعارهای بی ثمر صلح با آنان.</span></div> text/html 2015-05-14T12:53:42+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی امام موسی کاظم (ع) از دید گاه علمای اهل سنت http://bamyani.mihanblog.com/post/322 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></p><p class="MsoNoSpacing" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut"; font-size: 14pt;'><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: Symbol; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut"; font-size: 14pt;'>ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﺑﻲ 1<o:p></o:p></span></font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></p><p class="MsoNoSpacing" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut"; font-size: 14pt;'><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ‌ﻫﺎﻳﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﺩﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻲ‌ﻧﻮﻳﺴﺪ: ﻭ ﺩﺭﻭﺩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﻣﻠﺎﻥ ﻋﺮﺵ ﺍﻭ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﺖ (ﻛﻮﻩ) ﻃﻮﺭ. (ﺩﺭﻭﺩ) ﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ</span><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut";'> </span><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut"; font-size: 14pt;'><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>2(ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻮﻩ ﻃﻮﺭ، ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ). ﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺰﺍﺭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ؛ <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>3ﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮ ﺭﺍﺯ پوﺷﻴﺪﻩ؛<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﻭ ﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﻧﻮﺭ؛ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺎﻱ ﻛﻠﻴﻢ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﻣﺎﻣﺖ، ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﭼﺮﺍﻍ (ﻋﺎﻟﻢ) ﺍﺭﻭﺍﺡ</span><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut";'> 4 </span><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut"; font-size: 14pt;'>ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻱ ﺁﻳﻴﻨﻪ (ﺟﻬﺎﻥ) ﺍﺷﺒﺎﺡ5 ﺍﺳﺖ (ﻫﻤﻮﻛﻪ) ﺁﺏ ﺷﺮﺍﺏ ﭼﻬﻞ ﺭﻭﺯﻩ ﻭ پاﻳﺎﻥ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ ﻳﻘﻴﻦ ﺍﺳﺖ. ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﻭ ﻴﺎﺭ ﺯﺭ ﻭ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ پﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻱ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺳپﻬﺮ (ﺷﺮﻳﻌﺖ) ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ﺍﺳﺖ. ﻧﻮﺭ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺑﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﺩ ﺧﺪﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺑﺎﺩ.</span><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut";'> <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>6</span><span lang="FA" style='font-family: "B Yagut"; font-size: 14pt;'><o:p></o:p></span></font></font></p><p><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Yagut"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></font></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font> text/html 2015-05-12T03:31:46+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی 12پرستوی اسیر باقی مانده را نیز فراموش نکنید!!!! http://bamyani.mihanblog.com/post/321 <div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://labeik.persiangig.com/All/Image/kaboutar.jpg" alt=""></div> <span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">آزادی 19 پرستوی مهاجر تنها خبر مسرت بخشی بودکه بعد از مدتها تمام وجودم را غرق در سرور و سر شار از شادی کرد، که البته این خبر برای همه ی هموطنانم فرح بخش بوده بخصوص برای خانواده های این عزیزان که تبریک شان باشد و گوارای وجود شان.</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">جادارد در این جا از همدردی همه ی هموطنان تقدیر گردد و از احساس پاک یکایک آنان تمجید به عمل آید؛ یادم هست دوست پشتونی دارم به من می گفت صادقی؛ هیچ مرامی گروگان گیری مسافر را روا نمی دارد، اما متاسفانه این دژخیمان از خدا بیخبر قید همه ی عواطف، مرامها و ملاکهای انسانی را در هم شکسته اند، دوست تاجیکم همنوا با سایر هموطنان نفرت و انزجار خود را از این عمل اعلام داشته و می گفت مهم نیست که این پرستوها از چه قوم و نژادی هستند؛ مهم این است که هموطنان بی گناه و مسافرانی است که نامردانه جهت معامله سیاسی به گروگان گرفته شده و...</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">و نیز سزاوار است تا از فداکاریهای اردوی سرفراز و افتخار آفرین ملی و همنوایی و اظهار همدردی انسان دوستانه و تلاشهای شبانه روزی جامعه مدنی، روشنفکران، علما و قلم بدستان متعهد کشو، بزرگان و متنفذین اقوام و مناطق مخصوصا بزرگان و ریش سفیدان غزنی، شخصیتهای سیاسی و حزبی و حلقات و تشکل های مردمی نیز تقدیر شود.</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">اما؛ دوستان و هموطنان!</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">با این مسرت نباید تلاشها را پایان یافته و داستان را خاتمه شده فرض کنیم هنوز چشمانی در راه هست و فرزندانی در آتش انتظار دیدار پدران خود در تاب و تب می سوزند، هنوز مادرانی در سخت ترین دلهره ی زندگی به سر می برند و همسرانی چشم به در دوخته و لحظات درد ناکی را به تجربه گرفته اند، همه ی اینها باز همت والای شما را می طلبد و عزم جوانمردانه تان را در ادامه این مسیری که تا حال به پیش برده اید.</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">یکی از دوستان می گفت با خانواده یکی از 12 پرستوهای اسیر باقی مانده تماس گرفتم تا احوالی از آنها بگیرم اما احساس کردم بار گران انتظار از لحظه های قبل بردوشش سنگین تر شده و غربت نبود عزیزش درد ناکتر؛ اما شما با همنوایی این بار گران و غربت استخوان سوز آنان را سبک نمایید و احساس همدردی تان را باز هم ادامه دهید تا زمانیکه گل لبخند بر لبان آنان نیز شکوفه زند و نوای شادی از کلبه های 12 اسیر و همه اسیران مظلوم و بی گناه هموطن ما برخیزد.</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">پس 12 اسیر دیگر را فراموش نکنید و اصلا بر بنیاد این سیره نا جوانمردانه بتازید تا دیگر هرگزخانواده ای در فراق عزیزانش به انتظار کشنده و ترسناک به سر نبرند.</span> text/html 2015-01-13T22:34:23+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی با شعار های منطقه ای راه به کجا می بدیم؟!!! http://bamyani.mihanblog.com/post/318 <span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">مدتی است که عده ای از فحول و رجال بامیانی پرچم مطالبه ی حق و حقوق بامیانیها را به دوش کشیده و بفکر تعیین سهم بامیانیها در دولت شده اند، البته پیش تر از آن نیز داد و قال های به نام نامی غزنه و بهسود نیز براه انداخته شده بود، حرف اینجاست که آیا در پشت این تحرکات چه زد و بندهای وجود دارد و چه اهداف دنبال می گردد و با راه اندازی این شعارها و موضع گیریها به جای مطرح نمودن شایسته سالاری راه به کجا خواهیم برد؟!!!</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">آیا مشکل فساد، قانون شکنی و بی عدالتی و بحرانهای ناشی از آن که امروز زندگی مردم ما را به سوی تباهی سوق می دهد می تواند با چنین شعارها و حرکتهای حل شود؟ مسلم است که جواب منفی است زیرا هر عاقلی می فهمد که شایسته سالاری تنها راهی است که می تواند کشور را از مشکلات فعلی نجات بخشد و زمینه های برقراری نظم و اعمال قانون را فراهم آورد.</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">در اینکه بامیان محروم است و به دای کندی توجهی نمی شده و به غزنه و بهسود و... بی عدالتی می گردیده جای شکی نیست همانطور که در بسیاری از مناطق دیگر کشور بی عدالتی صورت می گیرد، اما آیا رفع این بی عدالتی و عدم توجه؛ می تواند با این سهمیه بندی حل شود؟&nbsp;</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">در زمان کمپاین ع و غ به سر و روی یک دیگر می پریدیم و برای دفاع از شخص مورد حمایت خویش حرمت یک دیگر را نادیده می گرفتیم و از بد ترین روش برای پیروزی کاندیدای مورد نظر خود استفاده می کردیم اما امروز دیدیم با همه گلو پاره کردنها و علی رغم مشارکت وسیع و خالصانه مردم ما در انتخابات چه نصیب ما شد؟ کدام وزارت کلیدی را به ما پیشنهاد کردند در کدام موقعیت اصلی کشور برای ما سهم قایل شدند؟ مگر بنا نبود حکومت توسط متخصصین و شایستگان کشور شکل گیرد؟ لیستی را که دولت برای معرفی کابینه بیرون داده نه تنها چنین نیست بلکه اگر فرض را بر این بگیریم که این تقسیم بندی بر اساس شایستگان اقوام صورت گرفته آیا در میان مردم ما هیچ شایسته ای وجود ندارد که بتواند از عهده یکی از وزارتهای کلیدی برآید؟!! رجال و فحول ما به جای چانه زنی روی شکل گیری عادلانه ی دولت بر سر لقمه ای که جلو شان انداخته اند به جان هم افتاده و با پیش کشیدن مسایل منطقه ای در صدد ربودند آن افتاده اند تا مبادا از نان بمانند و از نوا بیفتند!!!</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">با این منطق به کجا خواهیم رفت؟ و با براه انداختن این جنگ زرگری کی سود می برد و چه حاصل مردم ما خواهد شد؟</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">آیا بهتر نیست به جای این قبیل حرکت ها و سر و صدا راه انداختن ها به فکر این باشیم تا از میان خود بهترین ها و شایسته ترین ها را برای احراز مسئولیت در دولت شناسایی نموده و معرفی نماییم؟ در این صورت من به عنوان یک بامیانی هرگز نا راحت نخواهم بود که از میان مردمم شایسته ترین آنها برای کسب مسئولیت معرفی شده ولو همه از بهسود یا دایکندی و یا غزنی و شمال و... باشند.</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">سهمیه بندی منطقه ای برای احراز مسئولیت کشوری به جای شایسته سالاری همانند سهمیه بندی منطقه ای برای شرکت در کنکور برای راه یافتن به دانشگاه؛ نا کارآمد ترین منطقی است که تنها می تواند از مغز مریض و اندیشه معلول تراوش کند زیرا سهیمه بندی منطقه ای به جای شایسته سالاری می تواند عواقب نا گوار و دور نمای سیاهی را برای مردم ما بوجود آورد و زمینه های کشمکش ها و جنجالهای را فراهم سازد که از آن جز بدخواهان و فرصت طلبان کسی دیگری بهره نمی برد.</span> text/html 2014-12-28T08:52:42+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی تنبیه غیر انسانی ۴ شاگرد افغانستانی در یکی از مکاتب تهران http://bamyani.mihanblog.com/post/317 <img hspace="0" border="0" align="absbottom" vspace="0" src="http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201412/201412161103022997.jpg" alt=""><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">وقتی گزارش فوق را از وبلاک سحر و سایت اطلاع رسانی افغانستان خواندم لحظه شوکه شدم، آخر ما در عالم غربت سختیها و بی مهریهای استخوان سوز زیادی را تجربه کردیم ولی این با همه آنها متفاوت است،کی باور می کند؛ معلمی که باید کانون مهر ومحبت باشد با شاگرد خود .... بهتر است خود شما بخوانید وقضاوت کنید، اما سوال اصلی من این است آیا از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته وبا عامل یا عاملین این رفتار غیر انسانی چه برخوردی نموده است؟ لطفا دوستانی که خبر دارند ما را هم در جریان آن قرار دهند ممنون می شویم.</span><br style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Roboto, 'Droid Sans', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: right;">اما متن گزارش نقل از سایت اطلاع رسانی افغانستان:</span><div><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چهار دانش‌آموز افغانستانی در یکی از مدارس شهرستان پاکداشت در ولایت تهران از سوی معلم خود به شکلی تحقیرآمیز تنبیه شدند.</span><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">روزنامه شهروند روز سه‌شنبه 25 قوس گزارش داد که حمید، مرتضی، یاسین و محمدرضا» چهار دانش‌آموز افغانستانی هستند که معلم‌شان آنها را به دلیل نداشتن کتاب، مجبور کرد که به سرویس‌های بهداشتی مدرسه بروند و دست‌شان را در سنگ توالت دستشویی فرو کنند.</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;این چهار دانش‌آموز در کلاس سوم یکی از مدارس پاکدشت که ویژه افغان‌ستانی ها است، درس می‌خوانند.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">بر پایه آمار رسمی در حال حاضر 340 هزار دانش‌آموز اتباع سایر کشورها، از جمله افغانستان و عراق در مدارس جمهوری اسلامی مشغول به تحصیل هستند.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">سکینه بهره‌مندی، مادر یکی از دانش‌آموزان کلاس سوم مدرسه و عضو پیشین انجمن اولیا و مربیان این مدرسه وقوع این تنبیه را تایید کرده است.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">وی گفت: هفته گذشته بود که پسر من این ماجرا را برای من تعریف کرد. بعد از آن شنیدم مدرسه پدر و مادرها را خواست، با آنها جلسه گذاشته و مدیر به آن‌ها گفته که معلم خاطی را اخراج کرده و بهتر است که در اینباره شکایت نکنند، چرا که اگر به قول او در اینباره جار و جنجال راه بیاندازند، مدرسه تعطیل می‌شود و فرزندانشان از درس و مشق می‌افتند. پدر و مادرهای این چهار دانش‌آموز هم ترسیدند و به هیچ‌کس گزارشی در این ‌باره ندادند.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">محمدرضا احمدی، یکی از چهار دانش‌آموزی که از سوی معلمش تنبیه شده، گفته است:‌ما آن روز دفترمان را به مدرسه نبرده بودیم. آقا به من و سه نفر دیگه گفت از این به بعد یا درس می‌خوانید، یا… می‌خورید. ما خیلی گریه کردیم ولی آقا ( معلم) به امیرحسین گفت باید ما را به دستشویی (تشناب) ببرد، به او گفت که اگر ما این کار را نکنیم، او را خط‌کش می‌زند.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">محمدرضا می‌گوید: بعد امیرحسین ما را به دستشویی برد و حمید انگشت خودش را که داخل دستشویی کرده بود، خورد، من و بقیه اما انگشتمان را زدیم توی دستشویی بعد از آن یکی از بچه‌ها زودتر از ما از دستشویی فرار کرد و آقای عظیمی، ناظم مدرسه را دید، او هم آمد و ما را به دفتر مدرسه برد. حمید را بردند و به سر و صورتش آب زدند.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">غلام‌علی خانی، مدیر اداره آموزش و پرورش پاکدشت می‌گوید: معلم مدرسه ( مکتب)، این چهار دانش‌آموز را تنبیه کرده اما نه به شکلی که این دانش‌آموزان تعریف کرده‌اند.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">به‌گفته خانی، معلم آن روز به این چهار دانش‌آموز گفته که بروند سالن را تمیز کنند. او می‌گوید: این معلم اخراج نشده و به یکی دیگر از مدارس پاکدشت منتقل شده است.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">او گفت پاکدشت، 277 واحد آموزشی و&nbsp; 62 هزار دانش‌آموز دارد که از این تعداد حدود 10 هزار نفر اتباع خارجی‌اند اما با این‌که مدیر اداره آموزش و پرورش پاکدشت تنبیه دانش‌آموزان در مدرسه این شهر را تایید می‌کند، داوود تاجیک، مدیر این مدرسه وقوع هر نوع تنبیه در این مدرسه را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: در مدرسه ما هیچ اتفاقی نیفتاده و این موضوع&nbsp; شایعه است.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">تاجیک سخنان دانش‌آموزان این مدرسه را صحنه‌سازی می‌داند، زیرا که به قول او آنها می‌خواهند با این حرف‌ها مدرسه‌شان با مدارس ایرانی ادغام شود.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">تاجیک دلیل جابجایی معلم کلاس سوم را هم ناراحتی قلبی او می‌داند و می‌گوید: بنده خدا را به مدرسه دیگری فرستادیم تا کار سبک‌تری انجام دهد.</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">با این‌که تنبیه بدنی دانش‌آموزان در ایران ممنوع است اما هر ساله گزارش‌هایی در مورد تنبیه دانش‌آموزان در مدارس این کشور منتشر می‌شود.</span></span></p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><br></span></span></div> </div> text/html 2014-11-21T14:42:06+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی اسلام؛ استقلال، آزادی و دمکراسی (2) http://bamyani.mihanblog.com/post/316 <div><span style="font-size: 11px;">قسمت دوم:</span></div><div>آزادی</div><div>معنای آزادی</div><div>آزادی در لغت: به معنای رهایی و نا وابستگی آمده است.</div><div>در لغت نامه دهخدا آمده: آن که بنده نباشد، حر، ضد بنده. در یونان باستان هم به همین معنا بکار می رفت.</div><div>پس آزادی به معنای رها بودن از هر قید و بند و نبودن مانع بر سر راه فرد می باشد.</div><div>در اصطلاح مفهوم حقوقی است که بر اساس مبانی انسان شناختی و فلسفه ی مکاتب تعریف می شود و تعریف واحدی ندارد، تا هنوز بیش از صد تعریف برای آزادی ارائه شده، اما در مجموع می توان گفت که در همه تعریفهای که برای آزاده شده به مفهوم های زیر اشاره دارد:</div><div>الف- حکومت بر خود، خود مختاری، استقلال.</div><div>ب- توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب در انجام کار Optionality كه اگر شخص به انجام کاری و چیزی دست زند نباید هیچ چیزی او را از انجام آن &nbsp;باز دارد و اگر نخواهد انجام دهد کسی او را مجبور نکند.</div><div>حد نهایی این قابلیت آن است که حتی عوامل درونی و روانی مانعی بر سر راه آزادی او در انجام انتخابش نباشد.</div><div>پس آزادی امکان عملی کردن تصمیم های است که فرد یا جامعه به میل و یا اراده ی خود می گیرد.</div><div>چنانچه انسان بخواهد همه ی تصمیم های را که می گیرد عملی کند و از طرفی هیچ قانون، یا تفکر و اعتقادی کردار و خواسته های او را در چوکاتی در نیاور و هیچ فردی عملکرد او را محدود نکند؛ این می شود آزادی مطلق و این آزادی یعنی آزادی بدون حد و مرز، اما از آنجای که انسانها دارای زندگی اجتماعی اند آزادی مطلق افراد باعث تجاوز به حق و حقوق دیگران و پای مال کردن آزادی آنان می گردد، پس باید آزادی در چوکات قانون و مقرراتی مهار شود تا از این موهبت الهی همه یکسان بهره مند گردند بدون آنکه حق کسی از دست برود؛ این آزادی مورد پسند همه ی مکاتب و انسانهای آزاده است، به همین خاطر "هگل" آخرین فیلسوف صاحب مکتب تاریخ فلسفه غرب آزادی را جوهر حیات" بشری می خواند.</div><div>بنابراین، محدوده ی آزادی &nbsp;را قانون تعیین می کند، و ماهیت قانون این است که هم برای اشخاص اثبات حق کند و هم اثبات تکلیف زیرا هیچ حقی ثابت نمی گردد مگر اینکه در کنار آن تکلیفی نیز بوجود می آورد بناءً اگر قانون آزادی را حق مسلم من می داند مرا هم مکلّف می سازد تا این حق را از دیگران هم سلب نکنم، در یک جامعه دمکراسی اگر من حق آزادی بیان دارم در قبال آن مکلفم تا این حق را از سایر شهروندان هم نگیریم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>محدودیتها و موانع &nbsp;آزادی</div><div>در جهان غرب از سویی اصل و ریشه آزادی را در خواسته ها و تمایلات انسانی می داند و از سوی دیگر حد آزادی را تنها به عوامل بیرونی محدود می نماید که عبارت است از قانون، و هر عامل بیرونی که باعث لطمه وارد کردن به آزادی &nbsp;دیگران شود در چوکات قانون ممنوع شمرده می شود و مستحق مبارزه می داند.</div><div>اما اسلام؛ بلکه همه ی ادیان الهی و مکاتب اخلاقی؛ بر این باورند که علاوه بر اینکه رفتار و روابط انسان با همدیگر از طریق قانون محدود می گردد مورد دیگری نیز است که باعث محدویت عملکرد افراد از درون انسان می شود و نمی توان آن را در دایره قانون گنجانید بلکه مربوط به اخلاق و عقیده افراد می شود &nbsp;و تحت عنوانهای ترحم، گذشت، ایثار و فداکاری دارای ضوابط خاص خود است به همین خاطر؛ &nbsp;موانع آزادی را؛ در یک تقسیم بندی کلی؛ از نظر اسلام و همچنین ادیان الهی می توان به دو دسته تقسیم کرد:</div><div>الف- موانع درونی</div><div>2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>موانع بیرونی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>موانع درونی:</div><div>اشاره کردیم که در ادیان الهی و مذاهب اخلاقی علاوه بر موانع بیرونی یکسره موانع درونی را نیز برای محدود کردن آزادی &nbsp;در نظر می گیرد، در اسلام نیز موانع درونی جایگاه ویژه ای دارد به قسمی که عمل هر انسان را &nbsp;به نیت او ربط می دهد &nbsp;و قصد و نیت را سنگ زیرین کردارها و منشها و زیر بنای مقبولیت و عدم مقبولیت کار و تلاش عمل بیرونی انسان به حساب می آورد، و چه بسا بجای عمل ظاهری و بیرونی انسان به نیت و قصد او پاداش و جزا می دهد، زیرا نیت هر انسانی پایه و دورنمایی از اعمال، نظرات و قضاوتهای او می باشد به عبارت بهتر، اسلام شخصیت بیرونی هر انسانی را نمایی از شخصیت درونی او میداند و تبلوری از فکر، اندیشه و حالات ذهنی او و معتقد است بسیاری از خصیصه های درونی انسان باعث ذلت، بیچارگی، فساد و انحطاط در او و حتی اطرافیانش می گردد مانند حسادت، کینه ورزی بغض، طمع، بدگمانی، تهمت، غیبت، شهوت، نژاد، خون و رنگ و خاک، باورها و بدتر از همه کشیشها و خواسته های مهار ناپذیر نفسانی است که انسان را برده وار به هر سو می کشاند و به هر کاری برای رسیدن به آنها وامیدارد به همین خاطر خداوند از آن تعبیر به "اِله" نموده «أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ؟»... (اى پیامبر ما) آیا مى‏نگرى آن را كه هوا( و خواسته ها)ى نفسش را خداى خود قرار داد.</div><div>از نظر اسلام این آزادی تأثیر زیربنایی را روی اخلاق اجتماعی و سیاسی یک فرد دارد به همین خاطر آزادی از آن را مقدم بر همه ی آزادیها دانسته و آن را جهاد "اکبر" می داند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>موانع بیرونی:</div><div>1-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>محدودیتهای که ناشی است از مصالح جامعه، مردم و حفظ ثباتِ نظام سیاسی و اجتماعی.</div><div>2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>محدودیتهای که ناشی است از، التزام حکومت و جامعه به دیانت و اعتقادات مردم.</div><div>3-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>قانون دولتی و کشوری (محدودیت قانونی).</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آزادی در اسلام</div><div>منشأ آزادی در غرب خواست و تمایلات انسان است که در چوکات قانون در می آید اما در اسلام با توجه به اینکه آزادی را حق اولیه بشر دانسته، منشأ آن را اصل توحید می می داند:&nbsp;</div><div>این اصل(توحید) به ما می آموزد که اطاعت و بندگی منحصر به خداوند است و اطاعت از دیگران نیز می باید در راستای اطاعت از خدا باشد، به نامه پیامبر اکرم به اسقف نجران توجه فرمایید:&nbsp;</div><div>مِن محمّد النّبىّ، رسول اللّه، إلى أسقف نجران.... أمّا بعد؛ فإنّى أدعوكم إلى عبادة اللّه من عبادة العباد.&nbsp;</div><div>از سوی محمدِ پیامبر(ص)، فرستاده ی خدا به اسقف نجران .... سپس؛ شما را از پرستش و عبادت بندگان به بندگی خداوند یکتا فرامی خوانم.</div><div>از نظر اسلام خداوند انسان را آزاد آفریده و آزادی جزء سرشت او است، امام علی(ع) می فرماید: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ یَلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ ای مردم! آدم نه بنده ای زاییده و نه کنیزی. مردم (از نظر آفرینش) آزادند.</div><div>آن حضرت در جای دیگری می فرماید: لَا تَكُنْ عَبْدَ غَیْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً&nbsp;</div><div>بنده ی کسی نباش که براستی خداوند تو را آزاد قرار داده.</div><div>بر این اساس هیچ انسانی حق ندارد انسانهای دیگر را مجبور به تسلیم و وادار به اطاعت از خود کند و یا ملت و جامعه ای را از آزادی شان محروم گرداند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هدف اسلام از آزادی&nbsp;</div><div>منظور و هدف از آزادی در اسلام این است که بشر بتواند در سایه ی آن به حقوق طبیعی خود دست یابد و از نعمتها و موهبت های الهی که برای او آفریده شده بطور درست بهره مند گردد و از آنها برای تکامل و تعالی خود و جامعه اش استفاده کند و در کنار آن عدالت، &nbsp;احسان، &nbsp;تعاون به نیکی و تقوی بر روابط مردم حاکم شود و به موازات آن استبداد و خود کامگی از بین برود.</div><div><br></div> text/html 2014-11-19T20:05:34+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی روضه خوانها و واعظان، به امام سجاد(ع) ظلم نکنید! http://bamyani.mihanblog.com/post/315 <div><span style="font-size: 11px;">آیا می دانید که روح سالم در بدن سالم است؟ زیرا هرگز انسانی که علیل، مریض و ناتوان است نمی تواند در جامعه پیروان سالم و با تحرک عرضه کند زیرا انسان علیل نه توان اندیشیدن درست را دارد و نه قدرت تحرک کافی را و نه حوصله تحمل سختیهای مبارزات اجتماعی را.</span></div><div>آیا میدانید که سلامت جسم و روح یکی از شرایط امامت است؟ بنا بر این، برای تحریک عواطف عوام با الفاظ چون امام بیمار، علیل و مریض از امام سجاد یاد نکنید و برای شفای مریضها خدا را به امام بیمار قسم ندهید که این کار ظلم و توهین به مقام والای امام زین العابدین(ع) است، شخصیتی که در کمال صحت و سلامت زیست و بعد از واقعه کربلا درسخت ترین شرایط ماندگارترین آثار مکتوب و عالم ترین شاگردان را تربیه نموده و در جامعه عرضه داشت:</div><div>شیخ طوسی در کتاب رجال خود از یکصد و هفتاد تن از شاگردان امام نام می برد که در میان آنان سعد بن مسیّب و ابو حمزه ثمالی از سرشناسترین و برجسته ترین شان است.</div><div>امام صادق(ع) ابوخالد کابلی، یحیی بن ام الطویل و جبیر بن مطعم را از چهره های بارز اصحاب آن&nbsp;<span style="font-size: 11px;">حضرت ذکر می نماید.</span></div><div><div>کتابهای "صحیفه سجادیه" و "رساله الحقوق" آن حضرت دریای از حکمت و معرفت است، صاحب تفسیر "الجواهر" که از دانشمندان اهل سنت است در باره صحیفه سجادیه می گوید:&nbsp;<span style="font-size: 11px;">"آن کتاب را یگانه یافتم که مشتمل بر علوم، معارف و حکتمهایی است که در غیر آن یافت نمی شود".</span></div><div>در حقیقت امام سجاد(ع) نه یک انسان همیشه بیمار، علیل و ناتوان بود بلکه او در سخت ترین شرایط و بعد از قیام و نهضت امام حسین(ع) هدایت &nbsp;نهضت علمی و فرهنگی را بدوش داشت، نهضتی که بعد از آن حضرت به وسیله امام باقر(ع) ادامه یافت و توسط امام صادق(ع) به بار و بر نشت و در اوج شکوفایی خود رسید.</div></div> text/html 2014-10-21T08:36:11+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی چرا از خدمات کاتب تقدیر نمی شود؟!! http://bamyani.mihanblog.com/post/310 <div>8<img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/f69189c0464c38b51.jpg" alt=""></div><b><font color="#ff0000">به بهانه اهدای عکس آرامگاه علامه فیض محمد کاتب&nbsp;</font></b><div><b><font color="#ff0000">از سوی برادر فرهیخته ام دکتر احمد علی علیزاده&nbsp;</font></b><div>کاتب یکی از مفاخر کشور ماست آثار به جا مانده از او در زمینه های مختلف گویای دانش و توانمندی او در علوم مختلف است.</div><div>&nbsp;قلم شیوا و درایت او در بیان حقایق تاریخی، اجتماعی و سیاسی آن دوران بی نظیر است، بی شک اگر او نبودی بسیاری از حقایق تلخ گذشته و ستمهای که بر مردم ما از سوی حکام فاشیست آن دوران صورت گرفت یا به کلی به فراموشی سپرده می شد و در گورستان تاریخ دفن می گردید و یا در هاله ای از ابهام می ماند و در نهایت دست خوش&nbsp;</div> </div> text/html 2014-10-16T06:14:06+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی استاد واعظی به لقاء الله پیوست! http://bamyani.mihanblog.com/post/309 <div><span style="font-size: 11px;">انا لله و انا الیه راجعون&nbsp;</span></div><div>یادش بخیر!&nbsp;</div><div>چه سالهای سختی را<span style="font-size: 11px;">گذراند، دوران جهاد را با آن همه سختی ها و دشواریهای که داشت پشت سر نهاد، تفنگ به دوش سنگرهای مقاومت را پاس میداشت، با زبان بلیغی که خدا به او داده بود به تشویق و ترغیب مجاهدین می پرداخت تا سنگرهای دفاع از میهن را هرچه با شکوه تر گرم نگه دارد.&nbsp;</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/60b27544ca4e885f1.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: 11px;">آن روزها با همه ی مرارت های که داشت و علی رغم کم تجربگی های که داشتیم مملو از صفا و خلوص بود و سرشار از نشاط و عشق به هدف؛</span></div><div><br></div> text/html 2014-10-15T13:00:36+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی در اکمال کتابخانه مجتمع علمی، فرهنگی امام صادق(ع) یاری رسانید! http://bamyani.mihanblog.com/post/308 <div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/5f4ef5f415670e9f1.jpg" alt=""></div>بنام آنکه جان را فکرت آموخت&nbsp;<div>مجتمع علمی، فرهنگی و تحقیقاتی امام صادق(ع) در مرکز بامیان&nbsp;</div><div>تعاونوا علی البرّ و التّقوا...&nbsp;</div><div>هموطنان عزیز و فرهنگ دوستان گرامی!&nbsp;</div><div>اینکه به همت والای مردم شریف بامیان و هموطنان خیر و فرهنگ دوست ساختمان مجتمع علمی، فرهنگی و تحقیقاتی امام صادق(ع) رو به اکمال است و بنا است از سال آینده &nbsp;به حول و قوت الهی در آن فعالیتهای علمی، فرهنگی آغاز شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. هیأت موسسان این مرکز بزرگ علمی و فرهنگی ضمن تشکر و قدر دانی از همکاریهای خدا پسندانه همه کسانی که در این مدت در ایجاد و بنای آن سهم گرفتند اینکه برای اکمال کتابخانه و مرکز تحقیقات کامپیوتری جهت عرضه خدمات تحقیقی و مطالعاتی &nbsp;برای محصلین دانشگاه، طلاب علوم دینی، متعلمین، محققین و همه فرهنگ دوستان نیاز به مساعدت دارد از همه شما هموطنان؛ خیّرین و مردم شریف بامیان انتظار می رود تا دوستان تان را در امر تقویت بنیه های علمی، فرهنگی فرزندان تان&nbsp;</div> text/html 2014-10-08T09:19:27+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی وحدت ملی گمشده مردم ما! http://bamyani.mihanblog.com/post/307 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/e920eb8dfd60430a4.jpg" alt="">&nbsp;<div>وحدت ملی گمشده مردم ماست، &nbsp;عدالت اجتماعی، صلح پایدار، عزت و قدرتمندی &nbsp;و مهمتر از همه استقلال و تمامیت ارضی کشور ما تنها در سایه وحدت ملی امکان پذیر است و بس.<div>&nbsp;اما این وحدت ملی در صورتی تحقق می یابد که رهبران و سیاست مداران ما به جای رقابت ناسالم؛ دست رفاقت و دوستی به سوی همدیگر دراز نمایند و مصالح و خواسته های مردم را بر مصالح و خواسته های خود مقدم بدارند و منافع ملی و کشوری را قربانی منافع قومی، زبانی، حزبی و موقعیتهای شخصی خود نسازند.</div><div><br></div></div> text/html 2014-09-28T16:47:46+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی اسلام؛ استقلال، آزادی و دمکراسی (1) http://bamyani.mihanblog.com/post/305 <strong><font face="Times New Roman" size="4">اشاره:</font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>سلسله نوشتاری که پس از این تحت عنوان"اسلام، استقلال آزادی و دمکراسی" می خوانید خلاصه مباحثی است که در دانشگاه بامیان صورت گرفته و اینکه به شکل مکتوب&nbsp; در منظر&nbsp;&nbsp; و قضاوت دوستان قرا داده می شود امید است با ارایه نظرات خویش حقیر را ممنون سازند</strong></font>.</font></p><p><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 20pt;"><strong>استقلال</strong></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span style="font-family: Symbol; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7pt/normal &quot;Times New Roman&quot;; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"><strong>قسمت اول:</strong></font> </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">معنای استقلال</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">استقلال واژه</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">ای است عربی و در لغت به معنای آزادگی و وابسته نبودن می آید.</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">اما اصطلاحا: به شرایطی گفته می شود که یک ملت، کشور یا دولت توان مندی خود گردانی و حاکمیت بر سرزمین خود را داشته باشد.</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">علاوه بر آن استقلال به احزاب، نهادهای مدنی، سازمانها و تشکّل های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته و متکی به خود نیز بکار می رود، همچنین استقلال به افرادی که در اراده، تفکر و عمل متکی به خود باشد اطلاق می گردد.</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">پس وابسته نبودن و تکیه بر توانمندی و اراده خودی محور اصلی استقلال می باشد در این صورت این سوال پیش می آید که آیا استقلال به معنای نفی ارتباط با دیگران است و قطع هرگونه همکاری با آنها و بی نیازی از غیر خودی؟ و نظر اسلام در این مورد چیست؟</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">به عبارت بهتر آیا استقلال در اسلام به معنای قطع ارتباط با جهانِ غیر از اسلام است و رد هر گونه ارتباط متقابل در زمینه</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">های مختلف اجتماعی، سیاسی و علمی و اقتصادی و...؟</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-ideograph; mso-outline-level: 1;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">اسلام و ارتباط با جهان </span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">همانطور که می دانیم انسان موجودی اجتماعی است و در سایه همکاری و ارتباط جمعی می تواند زندگی نموده رشد و تکامل یابد، هر قدر جامعه انسانی توسعه یابد نیاز مندیهای آنان به همدیگر شدید تر می گردد و ضرورت ارتباط شان بیشتر می شود.</span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">برای اینکه برای ما روشن شود که اسلام چه نظری نسبت به ارتباط با سایر ادیان و صاحبان تفکر و اندیشه دارد باید ببنیم که مخاطبان و کسانی که مورد توجه اسلام بوده چه کسانی اند و پیامهای اسلام شامل چه محدوده های می شود ، آیا اختصاص به افراد خاص، جامعه ی خاص و نژاد و زمان خاصی و یا حتی مفکوره و اندیشه</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">&nbsp;ی خاصی </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 14pt;">داشته است؟</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></p> text/html 2014-06-17T03:01:20+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی لحظاتی با استاد فرزانه ناطقی "کیو" در بامیان http://bamyani.mihanblog.com/post/302 <div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d232b50fe9d6c9c61.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;وقتی بامیان آمدم شنیدم که استاد ناطقی نیز در بامیان است &nbsp;سالهاست که او را می شناسم اما این بار که او را دیدم تفاوتهای محسوسی &nbsp;را در او ندیدم جز اینکه نسبت به گذشته پیرتر شده و موهایش سپید گردیده اما همچنان مثل گذشته صبور است و با قار. استاد از پیشگامان جهاد مردم ماست، دوران جوانی خود را همانند بسیار از علمای ما یا در دیار هجرت سپری کرده و بدور از &nbsp;دوستان و دیارش بار سنگین دوری از وطن را بر شانه هایش بدوش کشیده اما با این تفاوت که او روزگار هجرتش را به بطالت نگذرانده؛ بلکه با استفاده از فرصتهای آن به دنبال تحjقیق پیرامون هویت تاریخی مردمش می گشته تا بتواند گمشده های تاریخیی را که در هاله از ابهام قرار داده شده نمایان سازد و حقایقی را که سالها دیگران در صدد نابودی آن بوده آشکار گرداند، که بخشی از نتیجه ی تلاشها و پژوهش های آن زمان او &nbsp;"نامه تورانیان باستان" است که جلد اول آن به چاپ رسیده است، کتاب با ارزشی که اکثرا حاصل تلاش سالها هجرت او به شمار می رود، و یا اینکه در کنار همسنگرانش در میان سنگرهای جهاد و مقاومت قرار داشته است. &nbsp;بیشترین آشنایی من با آن استاد فرزانه در اوایل زمان حکومت جناب شهید ربانی در مزار بود، او را برخلاف بسیاری از بزرگان و مدعیان خدمت اهل درد یافتم و انسان بی آلایش و متواضع دیدم، کسی که &nbsp;به دنیا و ظاهر آن توجه چندانی نداشت، با گرمی و صمیمیت خاصی با اطرافیانش ارتباط بر قرار &nbsp;می کرد و با علاقه مندی دانسته های و اندوخته های تاریخی اش را با آنان در میان میگذاشت. پس از سالها باز او را در کابل دیدم، زمان را بر وفق مرادش نیافتم، در آن زمان بیشتر به نامردی زمان و نا مرادی دوستانی که او در کنارشان سالها فراز و فرود های گذشته را طی نموده بود؛ پی بردم، اما او ظاهرا خمی به آبرو نمی آورد و با و قار و صبوریت خاصی سختیهای این دوران را تحمل می کرد، او همانند بسیاری تن به مدیحه سرایی "تانگ" دارانی که در آن روز صاحبان "بانک" شده بودند نمی میداد تا بدین وسیله&nbsp;</span></div> text/html 2014-05-27T08:48:22+01:00 bamyani.mihanblog.com صادقی بامیانی گامهای پیامبران برای رستگاری بشر http://bamyani.mihanblog.com/post/299 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;">به مناسبت بعثت رسول اکرم(ص)</span></div><div><span style="font-size: 11px;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>بخشهای از دو سخنرانی ام که در "سمینار بعثت" در دانشگاه بامیان و مسجد جامع "شهید مزاری" در شهر بامیانِ (افغانستان) با حضور دانشگاهیها، طلاب مدارس علمیه مهدیه(عج) فولادی و تربیت مدرس، علما و طلاب مدرسه خلفای راشدین &nbsp;اهل سنت، بازاریان و ... در سال 1392</span></div><div><span style="font-size: 11px;">الحمد لله رب العالمین بارء الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاه و السلام علی اشرف خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی آله الطاهرین و اصحابه المخلصین اما بعد قال الحکیم فی کتابه الکریم.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">"لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ"</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">مقدمه:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">قبل از همه عید بعثت پیامبر نور و روشنایی، صلح و آزادی و پیام آور بیداری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را(صلوات حضار) خدمت شما شرکت کنندگان تبریک عرض می نمایم و تبریک و یژه ای نیز برای خواهران گرامی، زیرا پیامبر بزرگوار اسلام در شرایطی ظهور کرد که زن به عنوان یک موجود بی ارزش، پست و حتی مورد ننگ و نفرت جامعه آن زمان به حساب می آمد که نه تنها جسم زن بلکه همه ی خواسته های و آرزوهای او و تمام توانمند یهای خدا دادیش بطور بی رحمانه ای به زیر خاک مدفون می گردید و آن حضرت با &nbsp;شعار "ْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ" در راستای زنده کردن حقوق و شخصیت زن گامهای مؤثر و بزرگی را بر داشت، برای شما خواهران هم این عید را تبریک عرض می کنم و از تشریف فرمایی یکایک شما که دعوت دوستان تان را پذیرفته و زینت بخش محفل و مجلس ما گردیدید یک جهان تشکر و سپاسگزاریم.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">جا دارد در اینجا تقدیر و تشکر خود را ابراز داریم از همکاری و شرکت فرمایی اساتید و مسئولین دانشگاه بامیان و حضور چشم گیر و پرشکوه دانشجویان این دانشگاه و محصلین لیسه های مرکز بامیان و از آنجای که اکثریت شرکت کنند گان این محفل و جشن با شکوه را این عزیزان تشکیل می دهند لازم می دانم تا قبل از شروع بحثم مطلبی خدمت این سروران بعرض برسانم:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">محصلین و دانشجویان عزیز! بی شک شما آینده سازان کشور ما هستید، همه میدانیم که شما در شرایط سخت و دشواری قرار دارید و با سختیها و کمبودهای بسیاری مواجه می باشید، تا حال با همه ی تلاشهای که از سوی مسئولین و اساتید این دانشگاه صورت گرفته متاسفانه دولت مرکزی همانند سایر موارد به دانشگاه بامیان توجه چندانی نداشته اما شما با همه مشکلاتی که در فرا روی تان قرار دارد به یک نکته همیشه توجه فرمایید و آن اینکه برادران و پدران شما در گذشته ی نه چندان دور کمر همت بستند و با حضور در سنگرهای جهاد توانستند با به زانو در آوردن بزرگترین قدرت جهانی افتخار بزرگی را بیافرینند و در تغییر وضعیت جهان نقش عمده و بزرگی را ایفا نمایند، امروز شما در سنگرهای علم و دانش قرار دارید، و جهاد شما کسب علم و مبارزه با جهل و نا دانی است، بناءً سنگرها را با همه ی کمبودها و نقایصی که وجود دارد و با همه مشکلات و سختیهای که تحمل می کنید؛ حفظ کنید تا در آسمان علم و دانش بدرخشید و در قله بلند معرفت گام بردارید، این وظیفه همه ی دانشجویان، طلاب و محصلین ما است و در صورتیکه به این وظیفه تان با پشتکار عمل نمایید یقینا شما نیز در آینده باعث سربلندی و افتخار کشورتان خواهید شد. صلواتی مرحمت فرمایید(صوات حضار)</span></div><div><span style="font-size: 11px;">دوستان برایم پیشنهاد دادند تا در این محفل و به مناسبت سالروز فرخنده بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راجع به فلسفه و فواید بعثت پیامبران بخصوص اهداف بعثت رسول رسول گرامی اسلام &nbsp;صحبت نماییم گرچه وقتی که برایم مانده اقتضای این بحث را که باید تفصیل داده شود و شکافته گردد؛ نمی کند، اما سعی می کنم بطور خلاصه و گاه فهرست وار به این موضوع "تحت عنوان گامهای پیامبران برای رستگاری بشر" بپردازم.</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">گامهای پیامبران برای رستگاری بشر</span></div><div><span style="font-size: 11px;">آیا پیامران کار به دنیای ما نداشته اند ؟!!</span></div><div><span style="font-size: 11px;">در همین راستا نخست می خواهم سخنانم را با &nbsp;این سوال آغاز کنم که آیا انبیاء الهی فرستاده شده اند تا تنها آخرت ما را بسازند و کار به دنیای ما نداشته &nbsp;یا نه آنان مبعوث شدند تا &nbsp;هم دنیا و هم آخرت ما را آباد نمایند؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;">در مورد سوال فوق در کل سه نظریه &nbsp;وجود دارد:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">نظریه اول این است که فلسفه و هدف بعثت پیامبران این بوده که هم دنیا و هم آخرت ما را بسازد و آباد نماید.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">نظریه دوم این است که وظیفه و اهداف پیامبران ساختن و ترمیم آخرت تنها است کاری به دنیای انسانها ندارد، این نظریه خود به دو شاخه تقسیم می شود:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">شاخه اولش این است که اصلا دنیا بد است، مذموم است، منفور است، دنیا یک چیز زود گذر است مانند خواب و خیال است، وظیفه پیامبران به آن تعلق نمی گیرد و مؤمن کسی است که دنیا را رها کند. اگر دوستان دقت فرمایند این نظریه هم در گذشته بوده و هم حتی در زمان ما وجود دارد، مفکوره پلید انتحاری ناشی از همین نظریه است و ثمره همین طرز تفکر و تلقی از دنیا.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">شاخه دوم این نظریه عبارت است از اینکه؛ نه، دنیا خوب است دنیا ارزش دارد اما پیامبران کاری به دنیا ندارند، کار پیامبران رسیدگی به امور اخروی است و کار عقل پرداختن به امور دنیوی می شود، دنیا میدان تاخت و تاز علم و عقل است، خداوند برای بشر این عقل را عنایت کرده و به انسان قدرت اندیشه و تفکر داده تا زندگی دنیایی خود را خود آباد کند اما پیامبران برای کار آخرت است زیرا در آن مورد عقل بشر کوتاه است و قد نمی خورد یعنی پیامران آمده اند تا ما را در مورد خداوند و عبادت و بندگی او راهنمایی کنند و راههای سعادت اخروی و رفتن به بهشت را برای ما نشان دهد. آمده اند تا بگویند که ما روزه بگیریم، نماز بخوانیم، ارتباط خود را با خدا تأمین کنیم، تا بنده خوب او باشیم.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">این دو نظریه که نظریه دوم دارای دو شاخه بود، اما نظریه دیگری هم وجود دارد که بیشتر در بین دانشمندان غربی و بعض روشنفکران متاثر از آنها در کشورهای اسلامی مطرح می گردد، و آن اینکه پیامبران زمانی لازم بود که بشر از نظر فکری ضعیف بودند، از تجربه ی کمی در زندگی برخوردار بودند دانش شان پایین بود، اما حال که در پرتو علم از توانمندی بالای بر خوردار شده اند و در شعاع دانش به حدی تکامل یافته که غیرممکن ها را ممکن ساخته؛ ما را از پیامبران و کتابهای آسمانی بی نیاز می سازد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">نظریه سوم نقش دنیایی پیامبران را رد نمی کند اما معتقد است که با پیشرفت علوم و شکوفایی اندیشه های بشری جای برای نظرات پیامبران و در کل وحی نمی ماند، زیرا فلسفه و ضرورت وحی که همان هدایت و سعادتمندی بشر است با علم و عقل تأمین می گردد.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">حال با بررسی گذرای اهداف انبیاء ببینیم آیا می تواند عقل جای گزین وحی شود و قرآن شریف در این مورد چه می فرماید؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;">در قرآ شریف آیات زیادی است که فلسفه بعثت پیامبران و رسول گرامی اسلام را بیان کرده از جمله همین آیه را که تلاوت کردم و آیه ی مبارکه : " هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ" و نیز آیه ی : " لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط" و آیات دیگری که فرصت مطرح کردن آنها در این وقت محدود نیست لذا فعلا با محور قرار دادن همین چند آیه می پردازیم به بیان گامهای که رسول گرامی اسلام و پیامبران الهی برای رستگاری بشر نهاده اند.</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">1- &nbsp;بار وری عقل و اندیشه&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">سخنانم را در این مورد با این سوال آغاز می کنم که، آیا با بودن عقل و با پیشرفت علم و دانش و وجود تجربیات بشری چه نیازی به پیامبران و انبیاء الهی؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;آیا عقل نمی تواند با بال علم و تجربه انسان را به مدینه ی فاضله برساند و باعث نجات و راهنمایی انسان به سوی سعادتمندی گردد؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;">مگر نه اینکه عقل می تواند مصالح و مفاسد اجتماعی را درک کند؟! اگر چنین است؛ دیگر چه نیازی به پیامبران و انبیاء الهی و چه ضرورتی به وحی؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;">باید عرض کنم که وجود عقل، تجربیات و علوم بشری هرچند که به بالاترین پیشرفت خود برسد بازهم ما را از انبیاء بی نیاز نمی سازد، چطور؟ عرض می کنم:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">عقل بشر از یک سو محدود است و محصور، محدود و محصور به احساسات، تمایلات و خواسته های بشری، به علایقی که انسان را از هر سو به محاصره در آورده وقتی انسان در بند علایق و احساسات خود قرار می گیرد عقل او به بند کشیده می شود و نمی تواند آنچنانکه باید بیندیشد و فکر کند؛ به تفکر و اندیشیدن بپردازد، منافع شخصی، خونی و طبقاتی &nbsp;انسان از طرف دیگر ممکن است عقل انسان و بشر را به بند بگیرد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">از سوی دیگر علم بشر متکی به حس و تجربه است اما بسیاری از حقایق فراتر از حس و جربه ی انسانی است، نمی شود آنها را در معرض آزمایش &nbsp;و تجزیه و تحلیل قرارداد، در چوکات تجربه ی بشری و در چارچوبه ی علوم بشری انسان می تواند به محسوسات دست یابد اما آیا می تواند به معنویات هم دست پیداکند و معنویات را هم مورد آزمایش و تجزیه قرار بدهد؟!&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">امروز علم بشری به حدی پیشرفت نموده است که جهان را نه به یک دهکده بلکه به یک خانه کوچکی تبدیل کرده است؛ مشکل ارتباطات که از مشکلات بزرگ بشری بود حل شده و بشر آنقدر از نظر علمی جلو رفته که &nbsp;قصد تسخیر کرات غیر از زمین را نموده است.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">با همه ی این پیشرفت های علمی و ابداعات و نوآوریهای محیّر العقول، باز می بینیم که همین بشر در خیلی از مسایل خود گیر کرده و گرفتار مشکلاتی است که از حل آن عاجز است، در زندگی مواجه با پیچیدگیهای است که نمی تواند گره از آن بگشاید و این خود نمونه و شاهد گویای است که این بشر، این موجود ناشناخته و این مخلوق پیچیده نمی تواند خود را در مادیات محصور کند &nbsp;و تنها در چوکات تجربه و علم اکتفا نماید، قبول داریم که &nbsp;امروز علم و تجربه توانسته است نیاز های مادی بشر را تأمین کند و توانسته است بشر را به بسیار از خواسته هایش در این جهان برساند؛ اما؛ از شما سوال می کنم ؛ سروران گرامی و محصلین عزیز!&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">آیا علم و دانش توانسته است نیازها و ضرورتهای معنوی بشر را هم تأمین نماید و ناگفته های درونی او را حل کند، آیا توانسته است انسان را به معراج بالای انسانی و اخلاقی هم برساند؟!!</span></div><div><span style="font-size: 11px;">اگر جواب مثبت است، پس این همه مشکلات در دنیای غرب و در جهان اسلام به خاطر چیست!!؟ چرا بجای اینکه تکنولوژی باعث امنیت روحی انسانها شود، کانونهای خانواده را گرمتر کند، مشکلات روحی و روانی جوانان را حل نماید؛ هر روز به نا امنی های روحی و روانی جوانان می افزاید، مشکلات لاینحل و تازه ای را در فرا روی آنان قرار می دهد زندگی خانواده ها را از هم می گسلد و پایه های زندگی مشترک را که می باید ریشه های سعادت و خوشبختی بشر از آن به تغذیه بپردازد؛ متزلزل می گرداند.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">امروز دنیا در انحطاط اخلاقی و معنوی فرورفته است، انسان در مواردی به قدری پست شده است که هر چند گاهی فریاد های را می شنویم که بر خلاف فطرت بشری و وجدان انسانی است، از آن جمله می توان به بحث و جرها و جنجال های تصویب قانون شرم آور همجنس گرایی در غرب اشاره نمود، علاوه بر آن فساد و وقاحت اخلاقی تا جایی دامن گیر این بشر شده که از ازدواج با مادر و سایر محارم شرمی بخود راه نمی دهد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">بله، علم می توان بال معنویت باشد و انسان را به با لاترین مراتب کمال سوق دهد &nbsp;اما این بال و پر امروز با زیاد تر شدن فاصله ها میان وحی و زندگی از کار آمدی خود عاجز است؛ چرا؟ چون هرچه فاصله انسان با دین و وحی زیادتر می گردد، در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی بیشتری فرومی رود، بشری که امروز در ساحه علم و تجربه به حدی پیشرفت نموده که بفکر ساخت رباتهای هوشمند و سخنگویی است که بتواند جایگزین خود انسان در کارهایش گردد و با قدرت علم و تکنولوژی پا از زندگی زمینی فراتر نهاده و خود را برای زندگی در کرات دیگر این جهان آماده می سازد؛ اما امروز از نظر انسانی و معنوی به حدی سقوط نموده است؛ که در شهوت و غرایز مادی حریصتر از حیوانات شده است وبا ساخت وسایل کشتار جمعی و بمب های که می تواند جان صداها بلکه هزاران انسان را در آن واحد بگیرد؛ در کشتار و درندگی هم از آنها پیشی گرفته است.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">اینها نمونه های است از پیشرفت علمی که بشر را به سوی نابودی سوق می دهد، به همین خاطر است که خداوند وقتی به بشر عقل و اندیشه عنایت می کند و پیامبری در درون او بوجود می آورد، در کنار آن پیامبران بیرونی نیز برای هدایت و سعادتمندی او می فرستد، و آن را برای هدایت بشر و سعادتمندی او بزرگترین منت خداوندی و با ارزش ترین نعمت الهی به حساب می آورد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">خداوند بر مؤمنان منت نهاد [= نعمت بزرگی بخشید] هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن، در گمراهی آشکاری بودند.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">منت گذاشتن معمولا در مواردی به کار می رود که کسی با دادن یک هدیه بسیار با ارزش و لطف بزرگ علاوه بر آنکه طرف را مرهون احسان خود قرار می دهد باری را نیز بدوش او می گذارد در هیچ یک از نعمت های که خداوند برای انسان عنایت فرموده کلمه منت را استعمال نکرده و در هیچ موردی که خداوند به بشر لطف می فرماید از کلمه منت استفاده نشده تنها در مورد بعثت پیامبران و ارسال رسول از کلمه منت استفاده نموده؛ وقتی انسان را خلقت می کند می فرماید "فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ" خداوند اینجا خود را تعریف می کند که گل سر سبد خلقت را خلق کردم اما منّتی برای انسان نمی نهد، وقت از روح خود بر کالبد ما می دمد منّتی در کار نیست اما در مور بعثت برما منّت می نهد یعنی اینکه ما باید ممنون این نعمت بزرگ الهی باشیم، منت کشی کنیم، چرا؟ چون بعثت زیربنای تکامل مادی و معنوی و ریشه ی همه ی کمالات انسانی و تعالی و پیشرفت جامعه بشری است به همین خاطر است که خواجه نصیر الدین طوسی یکی از علمای بزرگ اسلام در مورد فواید بعثت سخنان زیبای دارد که می تواند جواب این سوال را که چرا خداوند بر بشر با فرستادن پیامبران منت نهاده است به خوبی بیان نماید، ایشان می فرماید: "البعثة حسنة، لاشتمالها على فوائد؛ كمعاضدة &nbsp;العقل &nbsp;فیما یدلّ علیه و استفادة الحكم فیما لا یدل "&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">بعثت پیغمبران نیكو است چون سود بسیار دارد مانند:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">1- تأیید حكم عقل در آنچه که عقل بدان راه دارد مانند قباحت قتل و دزدى، چون شرع تأكید حكم عقل كند داعى مردم در آن قوى‏تر میشود.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">2- بیان احكامى كه عقل بدان راه ندارد و عقلا در آن اختلاف كردند،</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;چرا خداوند با اینکه به انسان عقل داده و علم را هم در اختیارش گذاشته باز بر او منت نهاده و پیامبرانی را برای راهنمای او مبعوث به پیامبری کرده است، شیخ طوسی می فرماید به خاطر این است که بعثت فائیده ها و خوبیهای دارد (لاشتمالها علی فوائد) سپس ایشان اولین فائده بعثت را چنین ذکر می کند: "کمعاضدة العقل فی مایدلّ علیه"&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">اولین فائده ای که بعثت برای بشر دارد این است که تأیید کند حکم عقل را در آنچه که بدان راه دارد، به عبارت بهتر عقل را در تشخیص آنچه که بدان قادر است توانمندتر بگرداند یا بقول مولای متقیان امیر مومنان علی علیه الصلاه و السلام که میفر ماید: " وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ"&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">پیامبران مبعوث شدند تا "توانمندى‏هاى پنهان شده عقل‏ها را آشكار سازند" اندیشه های خفته و زیر خاکستر رفته را برانگیزد و درخت تفکر بشری را شکوفا گرداند و به باروبر نشاند، پس یکی از فایده های بعثت این است که در کنار عقل قرار بگیرد و آن را به کار اندازد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">خواجه نصیر الدین طوسی رحمت الله علیه می فرماید حقایق دو قسم است، حقایقی است که عقل می تواند آن را درک کند و به آن برسد اما حقایقی وجود دارد که عقل به او نمی تواند برسد، لذا پیامبران آمده اند تا بشر را در آن قسمتی که او می تواند در آن دست یابد عقل را در آن قسمت کمک کند، راهنمایی کند یا بقول مولای متقیان عقل های خفته را بیدار کند و حقایقی دیگری است که عقل نمی تواند به او دست پیدا کند، جز به کمک وحی به همین خاطر است که گفتیم وحی و بعثت کمک کننده ی عقل بشر.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;انسان موجودی است از یک سو خاکی و مادی و بقول بعضی ها ترکیب یافته از لجن اما ترکیب دیگر این انسان عبارت است از نور و روح خداوند، جنبه حس و تجربه انسان بر می گردد به ترکیب و بخش مادی انسان اما آن جنبه ی که مهم است و زیر بنای انسانیتِ بشر را تشکیل میدهد و سبب می شود تا موجود خاکی را خدا گونه بسازد، و به علم او جهت ببخشد همان جنبه خدایی یا روح خدایی و به عبارتی جنبه معنوی در انسان است که او را به سوی کمال مطلق هدایت می کند.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">پس عقل، تجربیات بشری و علم و دانش برای هدایت بشر ضروری است اما به تنهایی کافی نیست به همین خاطر خداوند در کنار اینها پیامبرانی را فرستاد، بعثت صورت گرفت و این بعثت فلسفه وجودی انسان را معنا می بخشد پس بعثت از این لحاظ با لاتر از عقلی است که خداوند برای بشر عنایت کرده و حتی بالاتر از روحی است که خداوند بر کالبد انسان دمیده زیرا با عقل و علم بشر می توانی محسوسات را و آنچه را که برایش قابل حس است درک نماید و تجربه کند اما نمی تواند با عقل تنها و بدون کمک وحی به کنه معنویات و تمام حقایقی که در عالم وجود است دست پیدا کند پس پیامبران نیامده تا عقل را نفی کند وخود جانشین آن گردد اگر چنین بودی پیامبر گرامی اسلام نمی فرمود: " قِوَامُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ" جانمایه آدمی عقل او است و کسی که عقل ندارد دین هم ندارد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">یا &nbsp;عقل چیزی است که :" مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَان" بوسیله آن خداوند به پرستش گرفته می شود و بهشت بدست می آید&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">2- عرضه الگو برای بشر</span></div><div><span style="font-size: 11px;">پس خداوند بر بشر منت نهاده براینکه در میان آنها و برای هدایت شان پیامبرانی از میان خود آنان و از جنس شان فرو فرستاده:" إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ" این اشاره دارد به یکی از فواید و فلسفه های دیگر بعثت و گام دیگری که پیامبر برای رستگاری انسان در پیش پای او نهاده و آن عبارت است از عرضه الگو برای بشر.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">چرا بشر برای سعادتمندی خود نیاز به الگو دارد؟ برای اینکه انسان اولا موجودی می باشد که ذاتا علو طلب و بلند پرواز است، همیشه به دنبال کمالات است هر جا کمالی را بنگرد مجذوب آن می شود او نمی خواهد از دیگران عقب بماند؛ لذا بدنبال کسب برتری ها و برجستگی های هست که دیگران دارد، انگیزه و کششی که انسان را به سوی &nbsp;برتری طلبیهای سوق می دهد &nbsp;قوتها و استعدادهای بالقوه ی است که خداوند در وجود او آفریده و در حقیقت انسان بسان مخزن و منبع کمالات و استعدادهای نهفته و سر پوشیده ی بی شماری است، تا آنجای که نمی توان حد و مرزی برای این کمالات و استعدادهای او قایل شد، او می خواهد این استعداد هایش به فعلیت برسد و کمالات نهفته اش آشکار گردد، و ثانیا همین انسان با همه قوتهای که در درونش نهفته است تأثیر پذیر است برای تکمیل شخصیت خود بدنبال بهترین الگو می گردد به کسانی توجه دارد که با لاتر از او است، هر چه همت این انسان عالی گردد به دنبال الگوهای متعالی تر می رود.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp; گفتم که از یک سو انسان جنبه خدایی دارد و در صورتیکه این جنبه او که همیشه متوجه کمال مطلق و سیر الی الله است شکوفا شود به بی نهایت می پیوندد و به خدا "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون" خدا که مکانی ندارد پس رفتن به سوی خدا و پیوستن به خدا یعنی رفتن و پیوستن به کمالات بقول سعدی:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">رسد آدمی به جایی که جز خدا نبیند</span></div><div><span style="font-size: 11px;">ببین که تا چه حد است مقام آدمیت</span></div><div><span style="font-size: 11px;">کسی نمی تواند کمالات انسانی را که به خدا رسیده است و خدا گونه شده است و مزین به صفت "تخلق باخلاق الله"، محدود به حد خاصی کند؛ همانطور انسانی را که به شیطان می پیوندد و به پستی می گراید و در لجن زار خفت و شقاوت فرو می رود نمی توان برای رزالت او حدی تعیین کرد، پس انسان می تواند بی حد خوب شود و به مقام بالا سعود کند، &nbsp;همچنان که می تواند بی حد پست و بد شود و به پایین ترین مرتبه تنزل نماید؛ بستگی به خود انسان دارد، اما رسیدن به این مقامها و به فعلیت درآمدن &nbsp;همه این قوت ها در انسان نیاز به الگو دارد، الگوی که خود به فعلیت رسیده باشد و به همه کمالات معنوی دست یافته باشد و از تمام جهات ساخته شده و بی نقص و عیب باشد، تزکیه شده باشد الگوی که بتواند انسان آرزوهای شدن خود را در آن بنگرد، و مهمتر از همه الگویی که قابل درک باشد، از جنس و جمع ما باشد، درد و رنج او با درد و رنج ما فرق نکند در خوشیها و گرفتاریها با ما شریک باشد و خلاصه اینکه الگوی که ما نند ما، انسان باشد نه ملک، زمینی باشد نه آسمانی، به همین خاطر خداوند پیامبران را فرستاد تا بتواند این خواسته ذاتی بشر را بر آورده سازد و او را در جهت درست کمال و تعالی سوق دهد، پیامبرانی که از جنس خود انسان است "اذبعث فیهم رسولا من انفسهم" یعنی ملایک را برای بشر الگو قرارنداد تا بهانه کند که او از جنس ما نیست کار او با کار ما فرق می کند، نمی توانیم آن را درک کنیم، بلکه آن الگو انسان است، مثل همه انسانها، حس می کند آنچه را که همه ی ما حس می کنیم، از جمع خود انسان است و قابل طبعیّت برای آنها، زیرا اگر ملکی را برای هدایت بشر می فرستاد می توانستیم بگوییم که جنس او با ما فرق دارد اصلا کار ملک با ما فرق می کند، ملک برای ما قابل درک نیست به همین خاطر است که در آیه دیگری نیز به این موضوع اشاره می کند: "هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم..." یعنی علاوه بر اینکه از جنس شما هست این پیامبر با شما فاصله طبقاتی هم ندارد از میان نوابغ و شاه زادگان هم انتخاب نشده تا بگویید او به زور علم و قدرتش &nbsp;قامت بر افراشته، نه؛ علم و توانمندیهای او معجزه الهی است تا شما با شنیدن سخنان عالمانه ی او به اتصال او به وحی اعتماد کنید الگویی این چنینی یکی از نیاز مندیهای بشر است تا در پرتو سرمشق گرفتن از آن بتواند کمالات خود را از قوه به فعلیت برساند.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">قرآن شریف در آیه دیگری راجع به همین الگو بودن رسول گرامی اسلام برای انسانها می فرماید: " لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ"، یکی از ویژگیهای پیامبر و فاییده بعثت رسول گرامی اسلام این است که سرمشق و امام برای انسانها در زندگی قرار گیرد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">3- تلاوت آیات</span></div><div><span style="font-size: 11px;">روشهای تربیتی یا گامهای عملی و هدایت گرانه &nbsp;این پیامبر الهیی که برای رستگاری انسان برانگیخته شده چه بوده؟&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">به دنباله آیه توجه فرمایید:"یتلوا علیهم آیاته" آیات و نشانه های خداوند را برای بشر بیان کند.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">این تذکر لازم است که عده ای گفته اند منظور از آیات و نشانه های خداوند قرآن کریم است اما عده دیگر می گوید منظور آیات تکوینی است که نشان دهنده قدرت، حکمت و وحدانیت خداوند است &nbsp;اما بهترین نظریه آن است که آیات را اعم از آیات قرآن و تکوینی بگیریم که هم شامل قران کریم می گردد و هم شامل همه ی نشانه های تکوینی که انسان را به تفکر و اندیشیدن به خدا برساند: إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و كشتیهایى كه در دریا به سود مردم در حركتند، و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و (همچنین) در تغییر مسیر بادها و ابرهایى كه میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه‏هایى است (از ذات پاك خدا و یگانگى او) براى مردمى كه عقل دارند و مى‏اندیشند. &nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">در حقیقت آیات شامل همه نشانه های می شود که با تفکر و اندیشیدن در آن باعث معرفت خداوند و استوار ساختن ایمان انسان می گردد: " ْ وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إِیماناً وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ" "و چون آیات خدا بر آنان خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توكل مى‏كنند" زیرا می تواند شناخت انسان را به خالقش بیشتر بسازد، بهترین آیه و نشانه قدرت خداوند خود انسان است پس چه بهتر که نخست انسان از خود شروع کند زیرا " مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" و آنگاه به جهان اطرافت اعم از ستارگان، زمین، آسمان و هرآنچه که در پیرامون او است &nbsp;و قابل حس و تعقل و درک برای او ادامه بدهد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">بنابر آنچه گفته شد، پیامبران آمده تا اولاً با تلاوت آیات، ایمان انسان را به خداوند قوی و محکم گرداند، و در ثانی او را با حقایق موجود در عالم امکان و جهان خلقت آشنا بسازد، چشم دل او را به روی پدیده های خلقت باز کند، اندیشه و در مجموع معرفتش را با لا ببرد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;پس تلاوت آیات یعنی اینکه خداوند می خواهد برای بشر یک نوع بیّنه اقامه کند تا راه های علم و معرفت و شناخت را برای او فراهم آورد، به این آیه دقت فرمایید:</span></div><div><span style="font-size: 11px;">لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرو فرستادیم، و با آنها كتاب (آسمانى) و میزان (که وسیه سنجش و شناسایى حقّ از باطل و وسیله برقراری عدل است) نازل كردیم تا مردم قیام به عدالت كنند.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">در این آیه به جای "یتلوا علیهم آیاته"، "بینات" را آورده، چرا؟ چون اقامه نوع بینه بستگی به میزان فهم و اقتضای درک مردم دارد گاهی آیات می تواند محکم ترین بینه باشد و گاهی هم استدلالهای عقلی و فلسفی و زمانی معجزات الهی، بیّنات برای بالا بردن معرفت اقامه می شود فرق نمی کند که توسط اندیشه بدست &nbsp;آید یا حس مهم این است که باورت را محکم کند.</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">4- تزکیه</span></div><div><span style="font-size: 11px;">تزكیه، یعنی پاکسازی نفس از هرچه که انسان را به آلودگی و پستی می کشد و از بندگی خدا به بندگی شیطان وامیدارد، همانطور که زمین برای دادن محصول خوب نیاز به ریشه کن ساختن علفهای هرز دارد نفس انسان نیز برای رشد و تکامل نیاز به خشکاندن ریشه های پلیدیها و خرافات دارد خصلتها و اخلاقیات پست در وجود انسان مانع رسیدن به کمال است باید نخست آنها را از وجودانسان پاک کرد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">همانطور که در اول عرض کردم علم و عقل به تنهایی نمی تواند رستگاری انسان را تأمین کند ولو این علم مربوط به معرفت خدا هم باشد، در کنار علم و معرفت عنصری دیگر هم لازم است و انبیأ آمده تا این عنصر را هم تقویت کند، و آن تزکیه است، اگر علم به تنهایی می توانست صاحب خود را نجات دهد شیطان از همه عالم تر بود و معرفت خدا را هم از همه ی ما و شما بیشتر داشت، سالها مشغول عبادت خداوند بود، و همین کسانی که انتحار انجام می دهند با بستن بمب باعث نابودی خود و دهها انسان بی گناه دیگر می گردند؛ هم به فتوای بعض از به &nbsp;اصطلاح علمای دینی برای دست یابی به بهشت این کار را می کنند.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">پس گام بعدی پیامران و فایده دیگر بعثت این است که انسان را تزکیه کند و بسازد، زیرا ما اگر علم داشته باشیم، معرفت داشته باشیم اما تزکیه نداشته باشیم هیچ گاه نمی توانیم منبع و مصدر سعادتمندی برای خود و مردم شویم، تزکیه یعنی اینکه در همه ی کارها خدا را و رضایت او را در نظر داشته باشیم وقتی انسان نفس خود را تزکیه کند، هرگز خدمت به مردم را وسیله رسیدن به خواسته های مادی خود قرار نمی دهد، از کار خیر به عنوان نردبان برای سعود به مقام و موقعیت شخصی خود استفاده نمی کند، امروز می بینیم کسانی که برای شورای ولایتی، پارلمان و یا ریاست جمهوری کاندید می شوند طرحها و حرفهای خوب و مردم پسندی می زنند، برای به دست آوردن رأی مردم به آنها کمک می کنند، مکتب می سازد، مسجدها و مراکز عام المنفعه را تعمیر می کنند اما وقتی به مقصد رسیدند و یا احتیاجی به رأی مردم نداشتند همه را فراموش می نمایند، به مردم هم پشت میکنند، بطوریکه دیگر اعمال نیک شان را با زره بین هم پیدا نمی توانی.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;قرآن می فرماید انفاق، کمک ها و داشتن دست خیر برای مردم وقتی ارزش دارد که "سِرًّا وَعَلانِیَةً "باشد به این معنا که خدمت به مردم هم در آشکار صورت گیرد و هم در نهان، هم در مواردی که در انظار مردم نمایان می شود و ممکن است مردم به خاطر آن زبان &nbsp;به تمجید و "به به" و "چه چه" بگشاید و هم در زمانیکه این اثر را ندارد و کسی جز خدا ممکن است متوجه آن نشود.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">وقتی تزکیه نباشد ممکن است انسان به خاطر پول و ثروت، مقاوم و موقعیت، خون و قوم دست به قضاوت ناحق بزند، حق دیگران را نادیده بگیرد وظایف انسانی و اسلامی خود را زیر پا بگذارد ملاّی در بار شود قاضی شارح گردد به توجیه گریی رفتار نا پاکان بپردازد، زبان به مدیحه سرایی زور مداران بگشاید، دست غریبی را از حقش کوتاه گرداند، خونِ به ناحق ریخته ای را جلوه ی قانونی و شرعی بدهد و خلاصه تن به بندگی دنیا بدهد و از عبودیت خدا خارج شود.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">پس علم و معرفت انسان وقتی می تواند مؤثر واقع شود و عالم مسئولیت خود را ادا کند که خود را تزکیه نماید و پاک بسازد از خوبیها به عنوان وسلیه برای دست یافته به خواسته های خود استفاده نکند و مقدسات را نردبان سعود برای رسیدن به مقاصد خود قرارندهد.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">خلاصه اگر تزکیه نباشد علم مسئولیت آفرین نمی شود و در آن مسیری که باید انسان را به حرکت در آورد هدایت نمی کند،</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">5- تعلیم قانون&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">گام پنچم پیامبر این بوده که انسان عاقل، عالم و تزکیه شده را قانونمند بسازد و زیر چتر قانون قرار بدهد، "و یُعلِّمُهم الکِتابَ" منظور از کتاب چیست؟ &nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">کتاب، مجموعه ی از بایدها و نبایدهای است که هم قانون است و هم حکم است و هم حکومت، بشر باید از آن پیروی کند و زندگی خود را در چوکات آن سامان دهد و نظم بخشد، تا کسی به حق دیگری تجاوز ننماید، بتواند همه از یک زندگی مشترک انسانی و مسالمت آمیز برخوردار گردد، اگر چه از نظر سلیقه ها، خواسته ها و عقاید با هم تفاوت داشته باشد؛ &nbsp;کاری که پیامبر در بدو حکومتش در مدینه روی آن تأکید می ورزید، " قُلْ یا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّه" &nbsp;بگو: «اى اهل كتاب! بیایید به سوى&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;&nbsp;</span></div><div><br></div>